Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Turniej rozgrywany jest na Hali Lodowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu.
 2. W zawodach bierze udział 20 drużyn.
 3. Turniej rozgrywany jest w terminie 24-26 marca 2017 r.
 4. Organizatorem turnieju jest Krakowski Klub Curlingowy.

II. System rozgrywek

 1. Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim. O pozycji w tabeli decydują kolejno: zdobyte punkty, bilans kamieni, bilans endów, liczba zdobytych kamieni, liczba zdobytych endów, bezpośredni mecz, mniejszy numer wylosowany przed pierwszą rundą.
 2. Za zwycięstwo w meczu zdobywa się 2 punkty, za remis 1 punkt.
 3. Rozgrzewki na lodzie przed meczami nie są przewidziane.
 4. Przed pierwszym meczem w turnieju drużyny losują przywilej ostatniego kamienia (hammer). W kolejnych meczach hammera otrzymuje drużyna wyżej sklasyfikowana w tabeli.
 5. Do rozegrania jest 8 endów w systemie thinking time - 30 minut dla drużyny, 36 minut dla drużyny wózkarzy.
 6. Upłynięcie czasu przypadającego na drużynę lub poddanie meczu skutkuje przegraniem meczu w rozmiarze walkowera lub w rozmiarze aktualnego wyniku meczu, jeśli wynik ten jest korzystniejszy dla drużyny nieprzewiniającej. Przerwa pomiędzy endami trwa 1 minutę. W trakcie meczu każdej z drużyn przysługuje możliwość wzięcia jednego czasu, trwającego 1 minutę.
 7. W przypadku niestawienia się drużyny na mecz o wyznaczonej godzinie, jeśli:
  1. spóźnienie wynosi 1-5 minut skutkuje otrzymaniem przywileju ostatniego kamienia w pierwszym endzie dla drużyny nieprzewiniającej, jeśli przywilej ten nie przysługiwałby tej drużynie;
  2. spóźnienie wynosi 6-15 minut skutkuje przyznaniem 2 punktów (kamieni) za pierwszy end oraz otrzymaniem przywileju ostatniego kamienia w drugim endzie dla drużyny nieprzewiniającej;
  3. spóźnienie wynosi ponad 15 minut skutkuje walkowerem dla drużyny nieprzewiniającej. Za nierozegrany end czas gry zostaje skrócony o 3 minuty i 45 sekund obu drużynom (4 minuty i 30 sekund dla drużyny wózkarzy).
 8. Walkowery mają wysokość 2 punktów, 4 endów i 6 kamieni.

Runda zasadnicza

 1. Runda zasadnicza składa się z 4 kolejek.
 2. Pary na 1. kolejkę spotkań są wyłaniane przez organizatora w drodze losowania.
 3. Dobór par przeciwników w kolejnych rundach zależy od wyników uzyskanych w poprzednich meczach.
 4. Gdy trafiają na siebie zespoły, które w turnieju już ze sobą grały, następuje roszada (dla drużyny wyżej sklasyfikowanej dobiera się przeciwnika z niższej części tabeli, lub gdy nie jest to możliwe, z wyższej części tabeli).
 5. Drużyny, które nie awansowały do rundy finałowej zajmują miejsca 9-20.

Runda finałowa

 1. Rundę finałową rozgrywają drużyny sklasyfikowane na miejscach 1-8 po zakończeniu rundy zasadniczej.
 2. Gdy trafiają na siebie zespoły, które w turnieju już ze sobą grały, następuje roszada (dla drużyny wyżej sklasyfikowanej dobiera się przeciwnika z niższej części tabeli, lub gdy nie jest to możliwe, z wyższej części tabeli).
 3. Drużyny grające w rundzie finałowej zajmują miejsca 1-8 w końcowej klasyfikacji.

III. Pozostałe

 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
 2. Pady do szczotek dopuszczone przez WCF nie są wymagane.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, stosuje się przepisy "Rules of Curling" Światowej Federacji Curlingu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w zawodach. Fakt ten uczestnicy potwierdzają przedkładając dokumenty do wglądu lub, w przypadku osób pełnoletnich, składając w Biurze Zawodów w dniu rozpoczęcia turnieju, przed rozegraniem pierwszego meczu pisemne oświadczenie, potwierdzając że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach i biorą na siebie odpowiedzialność za start.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się przed rozpoczęciem turnieju z regulaminem oraz z zasadami korzystania z Hali Lodowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu, z zasadami korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu sportowego oraz z instrukcją postępowania na wypadek pożaru.
 3. Na terenie lodowiska oraz w części noclegowej budynku szkoły w miejscowości Czarny Dunajec obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.
 4. Za rzeczy pozostawione w przebierali lub na terenie lodowiska organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.